10 Ocak 2010 Pazar

SİYON LİDERLERİNİN PROTOKOLLERİ

PROTOKOL VI
Biz yakında büyük paraların hazineleri olacak muazzam inhisarlar kurmaya başlayacağız. Yahudi olmayanların geniş servetleri bile o derece bunlara dayanacaktır ki siyâsî mahvoluşun… ertesi günü devlet kredileri ile birlikte batıp gidecektir.

Burada hazır bulunan ekonomistler, bu tertîbin ehemmiyetini bir kere tasavvur edin!

Bizim yüksek hükûmetimizi, bize gönüllü olarak itaat eden kimseleri koruyan ve onlara iyilik eden bir durumda göstererek mümkün olan her yol ile onun önemini arttırmalıyız.

Siyâsî bir güç olan Yahudi olmayanların aristokrasisi öldü. Bizim onu hesaba katmağa ihtiyâcımız yoktur. Fakat arazi sâhibi olarak kendi kendilerine yeter oldukları müddetçe hâlâ bize zararlı olabilirler. Bundan dolayı her ne pahasına olursa olsun onları topraklarından uzaklaştırmak bizim için elzemdir. Arazi vergilerinin arttırılması ile arazilere borç yüklenerek bu amaç en iyi bir şekilde elde edilecektir. Bu tedbirler arazi sâhiplerini engelleyecek, arazi sâhiplerini âciz ve kayıtsız şartsız itaat etme durumunda tutacağız.

Yahudi olmayanların aristokratları kendilerini az bile tatmîn etmekte irsî olarak kabiliyetsizdirler. Çabucak yanıp bitecek ve söneceklerdir.

Aynı zamanda ticaret ve sanayii, fakat en başta vazîfesi mukâbil bir kuvvet teşkîl etmek olan spekülasyonu şiddetle himâye etmeliyiz. Spekülâtif sanayinin yokluğu özel ellerde sermâyeyi çoğaltır ve toprağı emlâk bankalarına borçluluktan kurtararak ziraatın eski hâline gelmesine hizmet eder. Biz sanayinin hem emeği hem de sermâyeyi araziden çekip çıkarmasını ve spekülasyon vâsıtası ile dünyânın bütün parasının elimize geçmesini bu sûretle bütün Yahudi olmayanların proleterya saflarına atılmasını arzu ediyoruz. O zaman Yahudi olmayanlar başka bir sebep için olmasa bile var olma hakkını elde etmek için önümüzde eğileceklerdir.

Yahudi olmayanların sanayiini tamâmen çökertmek için Yahudi olmayanların arasında geliştirdiğimiz lüksü ve spekülâsyonun yardımına getireceğiz. Çünkü lüks için hırslı talep, her seyi yutup bitirmektedir. Biz işçi ücretlerini yükselteceğiz, fakat bu işçilere hiçbir menfaat sağlamayacaktır. Çünkü biz aynı zamanda hayat için en lüzumlu şeylerin fiyatlarında da yükselme meydana getireceğiz ve bunun ziraat ve hayvancılıktaki gerileme sebebiyle olduğunu iddia edeceğiz. Aynı işçileri anarşiye ve sarhoşluğa alıştırarak ihtisal kaynaklarını kurnazlıkla ve el altından derin bir şekilde mahvetmeğe çalışacağız. Aynı zamanda bu tedbirlerle yan yana olarak Yahudi olmayanların eğitim görmüş bütün güçlerini ortadan kaldırmak için her tedbiri alacağız.

Bu faaliyetlerin gerçek mânâlarının vaktinden önce Yahudi olmayanların gözlerine çarpmaması için bu faaliyetleri "işçi sınıfına hizmet hususunda ateşli bir arzu ve politik ekonominin büyük prensipleri" iddiâlari ile maskeliyeceğiz. Politik ekonomide ise bizim ekonomik nazariyelerimizin enerjik bir propagandası sürdürülmektedir.Hiç yorum yok: