10 Ocak 2010 Pazar

SİYON LİDERLERİNİN PROTOKOLLERİ

PROTOKOL VII
Silâhlanmanın hızlandırılması ve polis kuvvetlerinin arttırılması yukarıda bahsedilen plânların yerine getirilmesi için tamâmen elzemdirler. Biz istiyoruz ki dünyâdaki bütün devletlerde bizlerden başka ancak proleterya sürüleri bizim menfaatlerimize bağlı birkaç milyoner, polisler ve askerler bulunsun.

Baştan başa bütün Avrupa'da ve Avrupa ile münâsebetleri vâsıtâsı ile diğer kıtalarda karışıklıklar, anlaşmazlıklar ve düşmanlıklar meydana getirmeliyiz. Bununla biz iki menfaat elde ederiz. İlk olarak, istediğimiz yerde karışıklıklar meydana getirmek veyâ sükûneti temîn etmek kuvvetine sâhip olduğumuzu iyice bilecek olan bütün memleketleri kontrol altında tutabiliriz. Bütün bu memleketler bizde kaçınılmaz bir baskı gücü görmeğe alışıktırlar. Ikinci olarak da siyâsî vâsıtalarla, ekonomik anlaşmalarla veyâ borç yükümlülükleri ile her devletin kabînelerinde gördüğümüz bütün iplikleri entrikalarımızla karmakarışık bir hâle getireceğiz. Bu hususta başarıya ulaşmak için müzâkereler ve anlaşmalar sırasında büyük kurnazlık ve tesir kullanmalıyız. Fakat "resmî lisan" denen hususlarda bunun zıddı taktikleri kullanacak, dürüstlük ve uysallık maskesi takınacağız. Dikkatlerine sunduğumuz şeylerin yalnız dışına bakmaya alıştırdığımız Yahûdi olmayan millet ve hükûmetlerin bu durumda bizi hâlâ insan soyunun iyilik edici ve kurtarıcıları olarak kabûle devâm edeceklerdir.

Bize karşı muhalefet hareketlerinin hepsine buna cür'et eden memleketin komşularının îlân edeceği bir harb ile cevap verme durumunda olmalıyız. Fakat eğer o komşular da bize karşı gelme tehlikesine atılırsa o zaman bir dünyâ harbi ile mukavemet göstermeliyiz.

Siyâsette başarının başlıca sebebi teşebbüslerindeki gizliliktir. Diplomatın sözü işlerine uymamalıdır.

Biz ihmâl edilebilecek birkaç istisnâsi ile şimdiden tamâmen ellerimizde olan basın vâsıtası ile gizlice suflörlük ettiğimiz ve kamuoyu olarak takdîm edeceğimiz şeyle, istediğimiz sonuca şimdiden yaklaşmakta olan geniş bir şekilde tasarlanmış plânımızın gösterdiği yönde faaliyette bulunmaya Yahudi olmayan hükûmetleri mecbûr etmeliyiz.

Avrupa'nın Yahudi olmayan hükûmetlerini kontrol altında tutma sistemimiz kısaca şöyle özetlenebilir: Onlardan bir tânesine karşı kuvvetimizi yıldırıcı teşebbüslerle göstereceğiz. Hepsine karşı ise; eğer bize karşı umûmî bir ayaklanmaya imkân verirsek, Amerika, Çin ve Japonya topları ile cevap vereceğiz.Hiç yorum yok: