10 Ocak 2010 Pazar

SİYON LİDERLERİNİN PROTOKOLLERİ

PROTOKOL VIII
Hasımlarımızın bize karşı kullanabilecekleri bütün silâhlar ile kendimizi silâhlandırmalıyız. Anormal bir şekilde küstahça ve haksız görünecek hükümler söylemeğe mecbur kalacağımız hâller için kânûnî terimler lügatlerinden en ince ifâde gölgelerini ve düğümlü noktaları bulup çıkarmalıyız. Çünkü bu kararların kânûnî şekle dökülmüş en yüksek ahlâk prensipleri olarak görünecekleri ifâdeler için de ileri sürülmeleri mühimdir. Bizim yöneteceğimiz aralarında çalışmağa mecbûr olacağı bütün medeniyet kuvvetleriyle kendini kuşatmalıdır. O, kendisini siyâsî konuların yazarları, hukuk tatbîkatçıları, idâreciler, diplomatlar ve nihâyet bizim özel okullarımızda husûsî üstün tâlim ve terbiye görmüş kimseler ile kuşatacaktır. Bu kimseler, sosyal yapının bütün sırlarının bilgisine sâhip olacaklar, siyâsî alfabeler ve sözler ile tertip edilecekler, her lisânı bilecekler, insan mîzâcının üzerinde işlemeğe mecbur olacakları bütün hassas telleriyle berâber, bütün derinliklerinden haberdâr olacaklardır. Bu teller Yahûdi olmayanların düşünüs şekli, onların temâyülleri, kusurları, kötü huyları, meziyetleri, sınıf ve durumlarının husûsiyetleridir. Söylemeğe lüzûm yoktur ki otoritenin yukarıda bahsettiğimiz kâbiliyetli yardımcıları, kendilerinin idârî işlerini, o işlerin gâyesini, ne olduğunu düşünme zahmeti vermeksizin ve o işlerin ne için lüzumlu olduğunu aslâ incelemeden yapmağa alıştırılmış olan Yahudi olmayan idârecileri kâğıtları okumadan imzâlarlar ve onlar ya ücret için veyâ ihtiras sebebiyle hizmet ederler.

Biz hükûmetimizi iktisatçıların bütün dünyâsı ile kuşatacağız. Su sebeple ki iktisâdî ilimler, Yahudilere verilen öğretiminin başlıca mevzûunu teşkîl ederler. Yine bizim etrâfımızda bankerler, sanâyiciler, sermâyedarlar ve bilhassa milyonerlerin bütün kadrosu bulunacaktır. Çünkü esâsında her şey rakamlar mes'elesi ile halledilecektir.

Devletimizde sorumlu mevkîlerde Yahudi kardeşlerimize tevdî etmekte herhangi bir tehlike mevcut olmayacağı zamâna kadar, biz zaman için mevkîleri mâzîsi, kötü şöhreti, kendileri ile halk arasında bir uçurum teşkîl eden şahısların ellerine vereceğiz. O şahıslar eğer bizim emirlerimize itaat etmezlerse cezâî sorumluluk ile veyâ ortadan kaybolma durumu ile karşılaşacaklardır. Bunlar o şahısların son nefeslerine kadar bizim menfaatlerimizin müdafîi yapmak içindirHiç yorum yok: