10 Ekim 2009 Cumartesi

ULUS DEVLETİN TASFİYESİ İÇİN TÜRKİYE'DE ETNİK SİYASET MESİH VE MEHDİ FENOMENİRamazan Kaan KURT
Muhtelif kültürlerde ve pagan dinlerde bir kurtarıcı misyonu hep olagelmiştir.
M.Ö. 586'da Babil Kralı Nabukadnazar'ın Kudüs'teki Yahudi kutsal merkezi Süleyman Tapınağı'nı yıkıp, yok etmesi ve Yahudilerin önde gelenlerini Babil'e sürgün göndermesi… 70 yıllık sürgün dönemimde Kabala büyücüsü Ezra'nın yazdığı Tevrat ile birlikte Mesih kavramı Yahudiliğin içine iyice yerleşmiştir.
Mesih beklentisi Hz. İsa'nın ortadan kaybolmasından çok sonraları Tarsuslu Kabalacı Yahudi Pavlus tarafından Hıristiyanlığa monte edilmiştir.
Esasen bugünkü Hıristiyanlığın ve kilisenin kurucusu da Hz. İsa değil Roma vatandaşı Tarsuslu Pavlus'tur.
Tıpkı bugünkü Yahudiliğin kurucusu ve Tevrat'ın yazıcısının Hz. Musa değil de Babil sürgünü Kabalist kâhin Ezra olduğu gibi.
Mesih, Yahudilik ve Hıristiyanlıktan sonra "kayıp 12. imam", yani ahir zamanda ortaya çıkıp İslam âlemini ve insanlığı kurtaracak Mehdi olarak Şii İslam'a girmiştir.
Daha açık ifadeyle, Şia'daki Mehdi inancı 12 İsrail kabilesi -12 havari- 12 imam" formuyla doğrudan Yahudi ve Hıristiyanlıktaki "kurtarıcı" modeline uygun olarak İslam'ın içine sokulmuştur. Şiilere göre 874'de gizlendiğine inanılan 12. İmam Mehdi'dir. Bu durum Judeo-İslam şeklinde veya İslam'a sokulan İsrailiyat hurafeleri şeklinde tanımlanmaktadır.
Avni İlhan'ın "Mehdilik" adlı kitabında yazdığına göre; Sünni İslam'da Mehdi'yi bir inanç esası olarak kabul edenler de reddedenler de vardır.
Hadisenin dayandırıldığı kaynaklardan biri Endülüslü, sosyoloji ilminin babası sayılan "Mukaddime"nin yazarı İbni Haldun'un adı geçen eserindeki bir bölümdür. Diğeri ise çoğu İslam âliminin sahih (gerçek) olmadığı kanaatini taşıdığı birkaç hadis".
Kur'an'da "Mehdi" kelimesine rastlanmaz. Mehdi'nin mevcut olduğu veya geleceğine dair hiçbir ayet yer almaz.
"Mehdi'yi bekleme inancı Sünni Müslüman topluluklar arasında da Şiilerin anladığı tarzda yaygın olmuştur. Halbuki bu onların anladığı tarzdaki İslam'ın dinamizmi ile bağdaşmayan bir husustur.." (Avni İlhan, Mehdicilik, s.147)
Şii İslam'daki Mehdi beklentisi ile Evanjelist Hıristiyanların Mesih beklentisinin hemen hemen birebir örtüştüğüne dair detaylı bilgileri, R. Kağan Kurt, "Evanjelizm-Dünya İmparatorluğu ve Türkiye" adlı eserimizde bulabilirsiniz.
Mehdi inancının ana fikri "dönüş"tür. Ve dönüş inancı Yahudilik ve Hıristiyanlıktaki Mesih ile örtüşmektedir.
Ayrıca bir hususun daha altını çizelim. Mesih veya Mehdi'nin "son savaş"ta yeneceği "Deccal" Kur'an'da yer almaz. İncil'in Vahiy kitabının 13. Bölümünde yer alır ve açık açık tarif edilir. Deccal'ı temsil eden sayı da 666'dır. Ancak mevcut İncillerin hiçbiri vahiy kitabı değildir.
Günümüz Türkiyesi'nde iki tarihi hadise hala etkisini, şu veya bu şekilde hem toplumsal, hem dini, hem de siyasi olarak sürdürüyor.
Birincisi, 1492'de İspanya'dan göç eden ve önce Mora'ya sonra İzmir'e yerleşen bir Yahudi ailenin mensubu Sabatay Sevi'nin (Haham Mordohay) İzmir'de kendisini, beklenen Yahudi Mesihi ilan etmesi. Sabatay Sevi, ilk Mesihlik vaazlarını İzmir'in Agora semtindeki Portugal ve Galata sinagoglarında vermeye başladı. Bu sinagoglar eski TÜSİAD Başkanı ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş'nin sahibi Tuncay Özilhan ve İzmir'in ölen CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Piriştina tarafından 1999-2000 yıllarında restore ettirildi.
Sabatay Sevi, Yahudi inancı gereği "ahir zaman"da gelecek ve arz-ı mevudda "Büyük İsrail Krallığı"nı kuracak Mesih'di.
Abraham Galante'ye göre, en büyük Tevrat yorumcusu kabul edilen Moşe ben Maymonides (Endülüslü İbn Meymun) normal seyrine devam eden dünya ile "Mesihi Çağ" arasında bir fark bulunduğunu ve bu farkı da İsrail'in kendi devletini kurmasının oluşturduğunu belirtmektedir.
Evanjelist Hıristiyan kaynaklarının hemen hemen tamamında "İsa Mesih'in dönüşü" ile İsrail devletinin kuruluşu arasında tam bir bağ kuruluyor. Öyle ki İsrail'in kuruluşunun 70. Yılı olan 2018 yılı "Mesih'in dönüşü" açısından kritik bir yıl.
İzmirli Sabatay Sevi Kabala'ya göre hesaplamalar yapmıştı. Mesihlik çağı gelmişti. Yahudilere göre Zohar'da işaret edilen Mesihi yıl 1648, Hıristiyanlara göre ise 1666 idi. Yahudilerin bir kısmı da 1666 yılına oldukça inanmışlardı. (Encyclopedia Britannica, XIX /851; The Jewish Encyclopedia XI /219)
Sabatay Sevi'nin yaptığı Kabalist hesaplar Tevrat'taki bazı sözlerin numeroloji - Matematik (ebced) hesaplara göre yorumlanmasaydı ve 1648 tarihi elde ediliyordu. Sabatay 22 yaşında iken 1648'de ilk kez kendini Mesih ilan etti. Ancak bu Yahudi geleneğine dayalı Mesihlik iddiası tepki gördü ve istediği sonucu elde edemedi. Bunun üzerine Sabatay Sevi İstanbul, Selanik, Kahire, Atina, Mora, Kudüs (1663) başta olmak üzere pek çok yeri dolaşıyor. Kahire'de tanıştığı Sara ile dördüncü kez evleniyor. Gazze'de zengin bir Yahudi genç Nathan'ın eline tutuşturduğu bir belge ile Mesihliğe olan hevesi iyice artıyor. Kudüs'te Mesih olduğunu saklamıyor ve Hıristiyanların beklentisine uygun olarak Ocak 1666'da Mesih olduğunu ilan ediyor.
16 Eylül 1666'da, kafes arkasından Padişah IV. Mehmet'in de takip ettiği Edirne'deki Divan'a çıkarılıyor. Sabatay Sevi iyi Türkçe bilmediği için tercümanlığını "Yahudi Dönmesi" saray doktoru Hayatizade Mustafa Fevzi Efendi (Moche Ben Raphael Abravanel) yapıyor.
Hayatizade, 1665'li yıllarda Macaristan'da, 1670'lerde Erzurum valiliği yaptı. Yahudi dönmesi Hayatizade'nin torunu Mehmet Efendi, Osmanlı Türkiye'sinde şeyhülislamlığa getirilen biridir.
Hayatizade Sabatay Sevi'ye mucizeler gösteremediği taktirde Müslüman olarak kellesini kurtarmasını İspanyol İbranicesiyle tavsiye ediyor. Mucize gösteremeyen sahte Mesih başka kurtuluş yolu kalmadığını görünce 16 Eylül 1666'da "Şehadet Kelimesini geveleyerek" MÜSLÜMAN olduğunu söylüyor. (İ. Alâeddin Gövsa, Sabatay Sevi, s. 47)
Ancak Sabatay Sevi görünürde Müslüman, gizli Yahudi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Böylelikle Endülüs'te meydana çıkanın bir benzeri "DÖNME MEZHEBİ" Türk topraklarında kendine yer ediniyor. Adına da "Dönmeler", Avdetiler veya son yıllarda kullanıldığı şekliyle "Sabatayizm" denilen bu hadise Türk tarihinde bir kırılmaya dönüşüyor. Türk devlet mekanizmasında, Türk ekonomisinde, siyasette, medya, reklamcılık, sinema ve müzik sektörlerinde, Hariciye kadrolarında hala ciddi ağırlıklarının olduğu biliniyor.
Sabatayistlerle ilgili olarak sorulan soruların en başında geleni "bunların sayısı kaç kişi" şeklindedir. Benim muhtelif yaşayan kaynaklardan ve kendisinin Sabatayist olduğunu gizlemeyenlerden aldığım rakamların "ortalaması" 25 bin civarında. Ancak bu rakama ilave olarak Türkiye'de 100 bin dolayında "Yahudi Kürt" varlığından söz ediliyor ve bunlar da toplumda "Müslüman" olarak algılanıyor.
Sabatay Sevi faaliyetlerinden dolayı bugün Arnavutluk sınırları içinde yer alan "Berat" a sürgün ediliyor. Bu isim Sabataycı aileler arasında özel bir öneme sahiptir. Sabatay Sevi'nin Yahudiler için "12 Prensibi" "Müslüman oldum" dedikten sonra Sabatayistlere yönelik "18 Emri" vardır. Nihayet 17 Eylül 1676'da Ülgün'de ölüyor. Amerikan Ansiklopedisi (Encyclopedia Americana XXIV /78) zehirlenerek veya idam edilerek ölmüş olduğunu zikrediyor. Sabatay Sevi öldükten sonra dönme cemaati, Yakubiler (Hamdi Beyler), Karakaşlar ve Kapancılar şeklinde üç gruba ayrılmaktadır. (Prof. Abdurrahman Küçük, Dönmeler Sabatayistler Tarihi, s.335)
Sabatay Sevi'nin Mesihlik iddiası sadece Türkiye'deki Yahudileri etkilemekle kalmamıştır. Avrupa ve Ortadoğu Yahudilerini de etkilemiştir. Ayrıca Hıristiyanlar Mesih'in ordusu olmak için "dâhilde niza" çıkararak ayaklanmışlar, Müslümanlar da "ahir zaman geldi" diye -kulaklarına öyle üflendiği için-çalışmayı, ilmi irfanı bıraktılar. Osmanlı İmparatorluğu bu hadiseden dini, ekonomik, siyasi olarak çok etkilendi. Sabatay Sevi'nin 1666'da kendini beklenen Yahudi Mesih'i olarak ilan etmesinden 33 yıl sonra, 1699 Karlofça Antlaşmasını imzalamak mecburiyetinde kaldık.
Karlofça'da Batı'nın Türkler yenilmez inancını bırakmak zorunda kaldık. O günden bu güne (19 Mayıs 1919-10 Kasım 1938 arası hariç) Batı karşısında sürekli mevzii kaybediyoruz.
Bundan daha önemlisi, günümüzde "Sabatayist Müslümanlar"ın tepe yönetimlerinde etkili olduğu bir kısım İslami tarikat ve cemaatler, Türk milletinin dini, milli ve toplumsal değerlerini "dönüşüm"e tabii tutuyor. Maalesef bu dönüştürmenin olumlu olduğunu söylemek mümkün değil. Dönüşüm Büyük Ortadoğu Projesi'ne (BOP) paralel götürülüyor.
Diğer taraftan, hem "İslamcı" hem "laikçi" söylemleri kullanan aynı unsurlar siyaset, bürokrasi ve ekonomi üzerinde "ERGUVANİ" bir iktidar kurmuşlardır. Erguvani iktidarın isimlenmiş, şahsa dönüşmüş köşe taşlarını:
· Mahmut Çetin, Boğaz'daki Aşiret
· Tayfun Er, Erguvaniler - Türkiye'de İktidar Doğanlar,
Adlı kitaplardan öğrenebilirsiniz.
Türkiye'yi derinden etkileyen ikinci hadise ise Menemen'deki Mehdi İsyanı'dır.
Nitekim 23 Aralık 1930'da Manisa-Menemen'de ortaya çıkan Giritli Derviş Mehmet kurtarıcı kimliğini, "Mehdi ve 12. İmam olduğunu söylemesi, hem Sünniler hem de Alevilerin desteğini alma isteği yanında, Mehdilik anlayışının Sünni topluluklar arasında Şii anlayışına paralel olarak algılanmasının çarpıcı bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bıraktığı izler şüphesiz silinmeyecek bu olay, Türk devlet hayatında aynı ağırlığını sürekli olarak koruyacaktır." (Eyüp Öz, Menemen Olayı ve Türkiye'de Mehdicilik, s15)
Avni İlhan'ın "Mehdilik" adlı eserinden bir alıntı daha yapalım ve Türkiye'nin hangi hadiselere gebe olduğunu, İslam'ın okullarda mutlaka doğru dürüst öğretilmesi zaruretini daha iyi anlayalım.
Ünlü sosyolog Jung'un bir sözü vardır: "Din büyük bir ihtiyaçtır." İnsanda inanma ihtiyacını ortadan kaldıramazsınız. Türk devletinin bekası için Cumhuriyet Türkiye'si şu sorunun cevabını bulmak mecburiyetindedir: Tarikatlar niçin yükseliyor?
Türkiye'de Atatürk'ün ölümünden sonra uygulanan laiklik çift kimlikli vatandaşlar ortaya çıkarmıştır. Tıpkı sosyolog Dumond'un "paralel İslam" tanımına uygun olarak. Daha açık ifadesi ile Gazi'nin ölümü ile Türkiye'de uygulamaya konulan laiklik, Bennigsen ve Dumond'un "sufi ve komiser" adını verdikleri eserde anlatıları gibi, komünist Sovyetler'deki din ve devlet ilişkisine benzer tarzda; komiser yasal yetkilere dayanarak ne kadar baskı yapıyorsa, sufilik de kanuni olmayan yer altında o kadar yayılıyordu.
Bir örnek, 1943'te Vedat Nedim Tör İçişleri Bakanlığında müsteşardır. Diyanet İşleri Bakanı Ahmet Hamdi Aksekili'nin yayınladığı İslam dinine ait bir kitapla ilgili olarak yazdığı mektupta Tör şöyle yazar: "Beyefendi, kitabını gördüm. Böyle dini mahiyette aşırı görüşleri ileri süremezsin. Çünkü Türkiye'nin din gibi bir meselesi yoktur." (Prof. Orhan Türkdoğan, 2023 dergisi, 15 Aralık 2007, Sayı:80)
Vedat Nedim Tör, Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi üyeliği yapmıştır. (Soner Yalçın, Efendi: Beyaz Türkiye'nin Büyük Sırrı, s.80, 5. Baskı)
Dün "ceberut laikliğin" ortaya çıkardığı çift kimliklilik AKP iktidarında "İslamcılık" adı verilen Kur'an dışı ve gayri milli uygulamalar ile tersine bir çift kimliği Türk milletine dayatmaktadır.
"Sünni topluluklar başlarında en görkemli liderleri bulunduğu çağlarda bile, yanlış Mehdi anlayışı onların normal karar ve görevlerini aksatacak derecede tehlike oluşturmuştur.
Bu anlayış İstanbul'u kuşatan Fatih Sulatan Mehmet'in karşısına İstanbul surlarından daha müthiş bir engel olarak çıkmıştır. Fatih Sultan Mehmet padişahlığının birinci senesinde zamanın bütün bilginlerini ve devlet adamlarını Edirne'de topladı. Onlarla İstanbul'un fethini görüştü ve görüşlerini aldı. Hiçbiri fethe razı olmadı. Sebep olarak da, İstanbul'un fethinin ancak Mehdi'ye nasip olacağını ileri sürdüler.
Padişahı savaştan alıkoydular. Nihayet Akşemseddin durumu öğrendi ve dedi ki; "İstanbul'u evvela Fatih Sultan Mehmet Han fetheyleyecektir. Daha sonra Frenkler alacaklar, Mehdi işte onlardan İstanbul'u kurtaracak, fetheyleyecektir. Fatih de sözüne itibar etti, inandı ve hazırlığa başladı." (Avni İlhan, Mehdicilik, s.149)
Bu durumda, İstanbul'u Fatih'ten sonra kurtaran rahmetli Atatürk olduğuna göre, Gazi Mustafa Kemal'e "Mehdi" mi diyelim?
Menemen'de vuku bulan Nakşibendîliğin Halidi koluna mensup Şeyh Esat Erbili'nin (1842-1931) manevi himayesinde gerçekleşen Giritli Derviş Mehmet'in Mehdilik isyanı mutlaka iyi araştırılması gereken bir hadisedir.
Bu Mehdilik isyanında kullanılan en önemli figüranlardan biri "Laz İbrahim Hoca ile Şeyh Esat'ın İstanbul'daki görüşmeleri sırasında Haydar Paşa'ya iki İngiliz donanmasının geldiğini; İbrahim Hoca'nın, bu gemilerin içinde Sultan Abdülhamit'in oğullarının bulunduğunu ve halifelik ilan edeceklerini söylediğini" belirten Nalıncı Hasan'ın mahkemede verdiği ifadedir. Buradaki "İngiliz"i Kürtçü Şeyh Sait İsyanı'nda da görürüz. Şeyh Sait de Nakşibendî tarikatının Halidi koluna mensuptur.
Nalıncı Hasan, Derviş Mehmet'in yedi kişilik "Ashab-ı Kehf" grubundandır. "7" Kabala'da özel bir öneme sahiptir. Mesela bunlardan biri, zamanın yedi bölümüne, haftaya işaret etmesidir. Yedi rakamı hem Hıristiyanlıkta hem de Müslümanlıkta birçok Bâtıni tarikat ve akımlarda temel felsefeyi belirler. Mesela Hz. İsa'nın ve cennetin sayısı "777"dir. Amerikalı Boing firmasının jumbo jetine "777" tesadüfen verilmemiştir. Kabala'ya göre Tanrı Yehova alemleri yaratma işini yedinci günde tamamlamış ve istirahat etmiştir.,(Eski Ahit-Yaratılış 8:4) Eski Ahit'te yedi ile ilgili daha pek çok örnek vardır.
Hıristiyanlığın yayılma yıllarında, Roma İmparatorluğu sınırları içinde Tarsus'ta genç bir Hıristiyan grup Roma'ya karşı isyan edip sonra da bir mağaraya sığınmışlardır. Bu mağaranın Tarsus yakınlarındaki "Ashab-ı Kehf" olduğuna ve içindekilerin de "yedi uyuyanlar" olduğuna inanılır. Kur'an'da Kehf (mağara) suresinin 7-13 ayetlerinde konu anlatılır ancak Kur'an'da sayılarından bahsedilmez. "Mehdi" Giritli Derviş Mehmet, "Yedi Ashab-ı Kehf yiğidi" ve bir de köpekleri "kıtmir"… Müslüman Türk milletinin devleti Cumhuriyet Türkiye'sine karşı "hayali İngiliz donanması" desteğinde isyan ediyorlar.
Derviş Mehmet kendini Mehdi ilan etmiş, yanındaki köpeği "kıtmir"in de Mehdiliğin işareti olduğunu söylemişti. Bir kısım saf Müslüman Türk Anadolu Çocuğu da buna inanmıştı. O, Mehdi olarak Arabistan'a kadar, hatta Çin'e kadar giderek Hz. İsa ile Şam'da görüşecekti. Ve sonra Avrupa'ya dönerek onları İslam'a davet edecekti. (TBMM. 2b. Cilt 25, s9)
Giritli Mehmet'in aşağıdaki sözleri durumun vahametini göstermesi bakımından önemli: "Ben Allah'ı aşikâr gördüm, ölüler bana ayağa kalkar." (Yeni Asır, 16 Ocak 1931)
Kubilay adlı bir öğretmen asteğmenin önce kurşunla yaralanıp sonra da ensesinden bıçakla kesilerek şehit edildiği 23 Aralık 1930 Menemen'deki "Mehdi" isyanının arkasındaki esas organizatör olduğu ifade edilen Nakşibendî Halidi şeyhi Esat Erbili bugünkü Irak'ın kuzeyinde yer alan Erbil'de 1842'de doğmuş, 1888'de İstanbul'a gelmiş, faaliyetlerinden dolayı Sultan II. Abdülhamit tarafından Erbil'e geri sürgün edilmiş ve 1900 yılında tekrar İstanbul'a dönmüştür. Menemen'deki Mehdi isyanından hem kendisi hem de oğlu Mehmet Ali sorumlu tutularak idam cezası ile cezalandırılmışlardır. Zaten çok yaşlı olan Şeyh Esat 90 yaşında 1 Şubat 1931'de ceza evinde ölmüştür. . (Cumhuriyet 2 Şubat 1931) Oğlu Mehmet Ali ise 3 Şubat 1931'de idam edilmiştir.
Menemen'deki Mehdi isyanının idam edilen sanıklarından biri de Menemenli Yahudi Josef Mişon'dur. Bu oldukça ilginç bir "rastlantı"dır.
Türk topraklarındaki en önemli Mesih hadisesi İzmirli Yahudi Sabatay Sevi'nin kendisini 1666'da Yahudi Mesih'i ilan etmesidir. Yukarıda özetlemiştik.
Her iki hadisenin etkileri günümüzde de varlığını sürdürmektedir.
Peki, Şeyh Esat Erbili kimdir? Televizyonlarımızın ünlü şovmeni Mehmet Ali Erbil'in büyük dedesi. Yani dedesinin babası (Pazar Vatan, 12 Mart 2006)
"Kürt kökenli ve Erbil dolaylarından olduklarını doğrulayan Mehmet Ali Erbil tarihe damgasını vurmuş en önemli şeyhlerinden birinin soyundan…" (Sabah Günaydın, 25 Şubat 2006)
Prof. Yalçın Küçük'ün kitaplarında yer alan bilgilere göre de Nakşibendî Halidi Şeyh Esat Erbili Yahudi Kürt.
Şeyh Esat, mahkemedeki sorgusunda verdiği ifadesinde; "İstanbul ulemasına Muhyiddin-i Arabî'nin eserlerini okuttum… Yüzlerce ulemaya Muhyiddin-i Arabî'yi tedris ettirdim..." diyordu. (Vakit gazetesi, 21 Ocak 1931)
Şeyh Esat'ın dostları arasında bir isim var ki bahsetmeden geçmeyelim. Bu isim İsviçreli Carl Vett.
Carl Vett, teoloji, antropoloji eğitimi almış psikoloji-parapsikoloji alanında çalışmalarıyla tanınan bir bilim adamı. Vett bazı kaynaklara göre Danimarkalıdır. Muhtelif kaynaklarda, Carl Vett'in İsviçre Caux'taki bir şatoda kurulan Amerikalı Evanjelist Hıristiyanlar adına çalıştığı öne sürülmektedir. Bu merkezin, Amerikalı Protestan Evanjelist gezici rahip Dr. Frank Buncman tarafından 1929 yılında Amerika'da kurduğu Moral Re Armement-Mr" (Manevi Cihazlanma Cemiyeti) ile paralel çalıştığı kaydediliyor.
Nitekim dinlerarası diyalog çalışmalarının Türkiye ayağında yer alan Şeyh Ömer Fevzi Mardin 1949 yılında İsviçre Caux'taki şatoda düzenlenen toplantıda "İslamiyet ve Ehli Kitap Ailesi" konulu bir sunum yapıyor ve burada iki ay süren bir kursa katılıyor. (Soner Yalçın, Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı)
Carl Vett, "Tekke Günlüğü" adlı kitabında bahsedildiğine göre, Şeyh Esat Efendi ve diğer tarikat şeyhleriyle "dinlerarası diyalog" üzerine derin sohbetler yapmıştı. Ama ne hikmetse siyaset hiç konuşulmamıştı.
Vett tarafından adı geçen kitapta aktarıldığına göre, Şeyh Esat dinlerarası diyalogdan yanadır. Şeyh Efendi'nin "hayat ağacına tırmandıkça" diye başlayan sohbetlerinden, Muhyiddin Arabî'nin eserlerini ulemaya öğretmesinden şu sonuca gidebiliriz. Şeyh Efendi Yahudi mistisizmi Kabala ve Kabala'nın "hayat ağacı"nı İslami motiflerle harmanlamıştır.
Şeyh Esat Efendi parapsikolog Carl Vett'e şöyle der: "Şimdi buradan ayrılıp çok uzaklara gitsen de şunu bilmelisin ki ben her yerde sana eşlik edeceğim. Benim yardımıma ihtiyacın olursa sana onu seve seve veririm. Tehlikeler etrafını sardığında odaklanarak beni düşünmelisin. Allah izin verdiği sürece yanında olacağım ve seni destekleyeceğim."
Ve şimdi buraya not düşelim. Carl Vett, "karma felsefeye" ve "reenkarnasyona" inanmaktadır. Karma felsefe, senkretik din inancının felsefe jargonuyla söylenişidir. Reenkarnasyon ise Yahudi inancı, yani kabala'dır. Bu inanç İslam'a aykırıdır.
Bu hususla ilgili daha detaylı bilgiler için Carl Vett tarafından yazılan ve Türkçeye çevrilen şu iki kitaba başvurabilirsiniz.
· Dervişler Arasında İki Hafta, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2004; yazar bu kitapta İstanbul'daki Kelami Dergâhı'nda geçirdiği iki haftayı ve başından geçen ilginç olayları anlatıyor.
· Tekke Günlüğü, Elest Yayınları, İstanbul 2004.
Gelelim Şeyh Esat Efendi'nin hararetle serlerini çevresindeki müritlerine anlattığı Muhyiddin Arabî'ye.
Yahudiler arasında peygamber derecesinde görülen bir isim, Endülüs İslam Devleti vatandaşı Yahudi Kabalist Filozof Maymonides-Maimonides- (1132-1204). Bu filozofun yolundan giden Alman Yahudi'si Amerikalı felsefeci Leo strauss (1899-1973) ve ikisinin felsefesini harmanlayarak DİN-FELSEFE-POLİTİKA üçgenine dayalı "Amerikan Yüzyılı", "Yeni Dünya Düzeni" politikalarını formüle ederek Irak'ı işgal eden Evanjelist-neocon ittifakı… Yani BOP politikası.
1190'larda Endülüslü Muhyiddin Arabî Yahudi Kabalacılarla dostluk kurmuştu. Yahudiler ona Kabala (Yahudi mistisizmi) bilgilerini, harflerin, sayıların ve şekillerin mantığını anlattılar. (Jean Chevalier, Sufilik, s.18)
Kabala ve Midraş, Gamatria/Ebced yani numeroloji kullanılarak her şey yapılabilirdi.
Muhyiddin İbn Arabî'nin (1165-1240) üzerinde dönemin mutasavvıflarından İbn Meserretül-Cebeli, Afifüddin Telemsani, Yahudi filozoflardan İbn Cebirol, İbn Meymun (Maymonides) oldukça tesirli olmuştur. (Hilmi Ziya Ülken, İslam Düşüncesi, s.120)
Aynı devirde yaşayan Kabalacı Moşe Şem Tov Le Leon "adam komdan" (kâmil insan) derken Şeyh Muhyiddin Arabî "vahdet-i vücut" (varlığın birliği) üzerinden insan-ı kâmil (kâmil insan-yetkin insan) demekteydi. Çünkü her ikisi de aynı kaynaktan beslenmişlerdi.
Bu iki Endülüs Kurtubalının benzerlikleri tesadüfî değildi.
Muhyiddin Arabî İslam düşüncesinin Bâtıni (gizli) boyutunu eksiksiz bir felsefi anlatıma kavuşturan ilk mutasavvıf ve düşünürdür.
Aristotelesçi düşünceye yakın olan Arabî'nin babasının arkadaşı da İbn Rüşd'dür. Müslüman İbn Rüşd (1126-1198) ile Yahudi İbn Meymun (Moşe ben Maiman-Maimonides-1135-1204) arasında da şaşırtıcı derecede benzerlikler vardır.
"Adam kadmon" diyen maymonides ile "vahdet-i vücut" diyen Arabî, her ikisi de Arami dilinde yazmışlardı. Her ikisi de aynı şeyi söylüyorlardı:
"Yaratan ve yaratılan (Halik ve mahlûk) yoktur, sadece tanrısal bir varlaşma mevcuttur. "Adam kadmon" da "vahdet-i vücut" da "BİR" e ulaşma, "BİR" de kaybolma; "fena fillah" peşindeydi.
Her ikisi de harflerin ve sayıların sırlarıyla "sırrın sırrına" ulaşma derdindeydi.
İşte Şeyh Esat Efendi'nin öğrettiği Arabî öğretisi buydu.
Muhyiddin Arabî bu görüşlerinden dolayı 1240 yılında Şam'da idam edildi.
"…Bu mutasavvıflar arasında en çok Şii tesiri altında kalanlardan biri de Muhyiddin İbn Arabî'dir." (Avni İlhan, Mehdilik, s.160-161)
"Şiilerde ve sufilerde Mehdilik doğrudan doğruya bir toplumsal hedefe yöneliktir. O da zulmü kaldırmak, adaleti yaymaktır." (Eyüp Öz, Menemen Olayı ve Türkiye 'de Mehdicilik, s.205)
"Mehdiler, Osmanlı dönemindeki örnekleri de dâhil tarihte muğlâk bir takım ETNİK, SOSYAL HEREKETLERE İFADE KAZANDIRMIŞLARDIR." (E. Öz, a.g.e, s.206)
"… Türkiye'de kendisini Mehdi olarak ilan edenler oldu ve ne yazık ki onlara üniversiteyi bile bitirmiş nice kişiler tam bir sadakatle bağlandılar. Tarih siyasi emellerini bu uygun maksat ile kapatarak ikbal peşinde koşan nicelerini tescil etti. (Avni İlhan, Mehdicilik, s.181)
Mehdiliğini iddia edenlerin ortaya çıkışlarının ortak bir sebebi var: SİYASET. Bu gibilerin hepsi Mehdi olmadıklarını bilmekte, fakat o isimle çağrılmaktan hoşlanmaktadır. (Ali Coşkun, Mehdilik Fenomeni, s.179)
Din-felsefe-siyaset-ekonomi, bunları dinler tarihi ve ezoterizmi bilmeden tam olarak anlamak mümkün değildir.
Bu iki temelin muhtevasını ve tarihi seyrini öğrenmeden Türkiye'nin milli güvenliği ve Türk milletinin bekasına yönelik doğru stratejileri oluşturup hayata geçirmek pek ihtimal dâhilinde değildir. Türkiye 10 Kasım 1938'den beri bunun eksikliğini çekiyor.
Türkiye'deki etnik Kürt siyasetinde AKP iktidarı ile başlatılan Nakşibendî-Halidi tarikatı merkezli dönüşümde, laikçi-dinci Sabatayist, Yahudi Kürt ve Mehdici işbirliği Türkiye'nin önündeki en büyük siyasi-dini-ekonomik-toplumsal RİSK'i oluşturmaktadır. Feci bir türbülasyona sürükleniyoruz.

Namusun Dansözleştiği Türkiye'de "İslamcılık" Ve Sabatayist Mehdi

Türkiye, İslamcı iktidarın elinde ABD, İsrail ve AB'yi memnun etmek için elinden geleni yapıyor. Adeta yedi kocalı Hürmüz.
RTE'nin yönetimindeki Türkiye "devlet aklını" kaybetmiş durumda.
Türkiye'nin derinliklerinde eğer sivil veya asker kurmaylar yeni bir milli senaryo yazmıyor, bir üçüncü pozisyon belirlemiyorsa, büyük bir ihtimalle ABD-İsrail destekli cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim "katakullisi" ile karşılaşacak… Türkiye İslamcı cumhurbaşkanı ve iktidarla ABD-İsrail ve AB'ye kayıtsız teslim olacaktır (Ortadoğu gazetesi, 11 Ocak 2007) demiştik, nitekim öyle oldu.
Siyasal İslamcılar, Evanjelistler ve Kabalist Siyonist Yahudiler aynı güç simsarlarının kontrolü altında.
Temeli Türk devletinin kuruluş felsefesinde yeni bir senaryo yazılıyorsa Türkiye milli bağımsızlığıyla desteklenen jeopolitiği ve tarihi sayesinde kaybedilemez olan stratejik önemini yeniden ve güçlü olarak hissettirecek.
Bu durum, Türkiye'yi hem Evanjelist-Yahudi çizgisine (ABD-İsrail-İngiltere) karşı hem de bunların karşısındaki blok, çoklu güç merkezlerinin vazgeçemeyeceği 11 Eylül 2001 öncesinden daha güçlü bir stratejik pozisyona oturtacaktır.
· ABD önümüzdeki 15-20 yıl içinde mutlaka çatışmaya dönüşecek Çin-ABD rekabeti için Türkiye'ye muhtaçtır.
· AB, Ortadoğu'daki kayıplarını telafi edebilmek için Türkiye'ye ihtiyacı vardır.
· Rusya ve İran Türkiye ile iyi ilişkiler Rusya federasyonu ve İran için hayat öpücüğü kadar elzemdir.
· İsrail su ve güvenliği için Türkiye ile "iyi" olmak mecburiyetindedir.
· Arap dünyası, Türkiye'siz "medeniyetler çatışması"ndan galip çıkamayacaklarını anlamış durumda.
· Çin, Türkiye'nin bağımsızlığı ve milli bekası onun ABD karşısındaki en büyük güçlerinden biri olacak.
Siyaseten, dinen ve ezoterizm açısından dünyanın yeni mücadele alanı Türkiye'dir. Ve Türkiye'nin bu şartlarda, yeni bir milli vizyona ve "milli yönetici akıl"a ihtiyacı vardır.
Müslüman Türk milleti "Mehdi gelecek" aymazlığı ile "Avanak Avni"ler pozisyonuna düşürülmek isteniyor.
Hıristiyanlar; ancak özellikle Evanjelistler İsa Mesih'i ve Armagedon Savaşı'nı bekliyor. Yahudiler; Kral Davut soyundan, Yahudi dünya krallığını kuracak Mesih'i, İran; Şii İslamcılar kayıp 12. imamı yani Mehdi'yi bekliyor.
Türkiye'de bir kısım dini tarikat ve cemaatler İsa Mesih ve Mehdi'yi aynı anda bekliyor.
Öyle ki, Hz. İsa iki milyarlık Hıristiyan âlemine "buyurun namaza diyecek, Mehdi'nin arkasında namaz kılacak ve Hıristiyanlar Müslüman olacak.
Ancak başörtüsü gibi bir detayda bile yüce Kur'an'ımızda iki ayet var iken, domuz eti ve şarap konusunda ayetler yer alırken… "Kurtarıcı" Mehdi ile ilgili tek bir ayetin olmamasını dolar milyoneri İslamcı cemaatler her nedense göz ardı ediyor.
ABD, 2020 yılında İslam dünyasının başına bir halife oturtmak istiyor.
Bu hususta CIA'nın Ocak 2006'da yayınladığı rapor ilginç.
Halifenin "Türk bilinmesi" önemli, ancak bu halife Sabatayist olacak.
Hilafetin Türkiye'de yeniden kurulması sadece bazı tarikat ve dini cemaatlerin değil, "yeni dünya düzeni" kurmak isteyen Evanjelist-Yahudi-Kabalist Ezoterik dış güçlerin de rüyalarını süslüyor. Halifelik hiçbir dönemde dini kurum olmamıştır. Siyasi bir kurumdur.
Aytunç Altındal, Türkiye Cumhuriyeti'nde Sabataycıların da içinde bulunduğu grupların hilafet planının 50 yıllık bir düş olduğunu belirtiyor. Altındal'a göre, 40'lı, 50'li yıllardan beri Sabatayistler hilafeti düşünüyorlar. Yüksek dereceli masonlar, Gül ve Haç Teşkilatı üyeleri ve Sabataycıların kurduğu Manevi Cihazlanma Derneği üç dinin merkezi olarak İstanbul'u göstermişti. (Tempo dergisi, 3 Haziran 2004)
Osmanlı Türkiyesi'nde Sabatayist ve mason şeyhülislamların İslam'ı nasıl "israiliyat" illeti ile doldurduklarını artık bilmeyenimiz var mı?
Ya matbaa meselesinde, ilk emri "oku" olan İslam ümmeti Türklere reva görülenlerin arkasında kimler vardı?
Mehmet Şevket Eygi, Sabataycı grupların Müslüman Türklerin eğitimsiz kalmasında son derece etkili olduğunu söylüyor. Ve "Sabataycıların diyanet işleri başkanı ve halife adayları bile var" diyor. (Tempo dergisi, 3 Haziran 2004)
Gelelim Manevi Cihazlanma Derneği'ne.
Bu dernek 1929 yılında ABD'de Evanjelist rahip Dr. Frank Buchman tarafından kurulmuştu. İngilizce adı; "Moral ReArmement-Mr"dir.
"Oxford Grup" adı verilen bu örgüt İsviçre Caux'daki bir şatoyu kendilerine merkez seçmişlerdi.
Burada her yıl dünyadaki çeşitli dinlerden temsilcilerin katıldığı toplantılar yapmaktalar.
Annesi bir Fransız olan Arusi şeyhi Ömer Fevzi Mardin ve Evanjelist rahip Buchman Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesinin "manevi" tarafını inşa etmişlerdi.
Şeyh Mardin'in kitabının adı: "Kore Savunmasına Katılmamızda Dini ve Siyasi Zaruret."
Evanjelist rahip Buchman, Ahmet Emin Yalman ve Fener Rum Patriği Atenagoras birlikte Eyüpsultan Camisi'ne gidip dua bile etmişlerdi. (Soner Yalçın, Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı, s.45)
Atenagoras Kuzey ve Güney Amerika başpiskoposu iken bir gecede Türk vatandaşı yapılarak ABD Başkanı Truman'ın özel uçağı ile İstanbul'a getirilip Fener Rum Patrikhanesi'nin başına oturtulmuştu.
Başbakan Adnan Menderes Atenagoras'ın elini öpmüştü.
Atenagoras Said Nursi ile sık sık sohbet ederdi.
"Manevi Cihazlanma Derneği" Türkiye'de Ankara valiliğinin 11 Kasım 1966 tarih ve 6/7285 sayılı izniyle kamu yararına çalışan dernek statüsünde kuruldu.
Derneğin başkanı dönemin İstanbul valisi Prof. Fahrettin Kerim Gökay'dı.
Gökay, "İslami hassasiyetleri" ön planda olan, 11 Ekim 1951'de kurulan İlim Yayma Cemiyeti'nin de kurucuları arasındaydı. Derneğin diğer kurucularından biri Said Nursi'nin avukatı Seniyüddin Başak'ın olması herhalde tesadüftü.
Bir başka tesadüf de, derneğe en büyük desteğin masonlar tarafından yapılmasıydı.
Tekrar günümüze dönelim.
Aytunç Altındal'a göre AKP gibi İslami argümanları olan bir parti, Sabataycı-devşirme-mason koalisyonuna iktidarı teslim edecek. Altındal devamla, "AKP ve Fethullahçılar arasında da mason ve Sabataycılar yer almaktadır." (Tempo dergisi, 3 Haziran 2004)
Ilgaz Zorlu, Tempo dergisinin aynı tarihte yayınlanan mülakatında şunları söylüyor:
"Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) tamamlandığında Türkiye'de adı demokrasi olan Sabataycı oligarşik yönetim hâkim olacaktır… Türkiye Sabataycıları ABD Musevi lobisinde önemli bir konumdadırlar. Türkiye Yahudilerinden daha güçlüdürler. Ayrıca devlet içindeki konumları ve örgütlenmeleri Yahudilerden daha kuvvetlidir… Sabataycıları bir arada tutan dini bir argüman değil, ortak çıkarlarıdır. Cemaat mensupları birbirlerini tanıdıklarında birbirlerine yardım ederler. Sabataycı olmayan birinin Sabataycı cemaatine girmesi mümkün değildir."
Ve bir dansöz. İşinin gereğini yapıyor. Adı Tanyeli.
Tanyeli'nin tuttuğu ibret aynasına öncelikle siyasal İslamcıların, dini cemaatlerin ve topyekûn RTE'nin "kafatası milliyetçisi" saymadığı herkesin bakması gerekir.
Gazete haberi şu:
"Doların yeşili bu sefer sökmedi. Uluslar arası şöhret oryantal Tanyeli, Irak'taki Amerikan askerlerinin yeni yıla kendisiyle girme isteğini 50 bin dolardan olma pahasına gözünü kırpmadan geri çevirdi;
"İnsanlar kan ağlarken, Amerikan askerlerinin önünde dans etmem mümkün değil. Orada kendi Müslüman kardeşlerimiz ağır eziyet altındayken ben şahsi olarak böyle bir şey yapmam mümkün değil. Yani kendime olan saygımı yitiririm, o yüzden gitmedim."
"Dünya için İslam'ı satanların" Müslüman Türk milletini Mehdi'yi bekleyen "Avanak Avni"ler durumuna getirmek isteyenlerin dansözleştiği bir zamanda dansöz Tanyeli'nin ibret verici sözleri.
MİT Müsteşarı Emre Taner: "Ulus devlet tehdit altında. Türkiye bekle gör ve sadece savunma politikalarıyla ayakta kalamaz." diyor. (Hürriyet gazetesi, 6 Ocak 2007)
Tarihçi Lord Kinross'un "Kutsal Anadolu Toprakları" adlı kitabını okursanız karşı karşıya olduğumuz vahameti daha iyi anlarsınız.
"Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir." (Gazi Mustafa Kemal, Nutuk)
Ama Türk milleti ne yapacağını iyi biliyor. İlk iş Gazi'nin Türk Gençliğine Hitabesi'ni okumak ve gereğini yapmak.

Diger Makaleleri
OSMANLI TÜRKİYE'Sİ ENDERUN SİYASASI İLE SİVİL-ASKER PAŞALAR BÜROKRASİSİ VE ULEMA EKABİRLERİNDEN OLUŞAN "DEVLET" ELİYLE YIKILDI
Erdoğan ve "Etnisiye İle Katolik Nikâh"
21. YÜZYILIN BÜYÜK BİRADERİ DÜNYAYI SARAN SANAL AĞ (WWW) VE DİN
Dün Bugündür Ama…"
"SIFIRCI" DIŞİŞLERİ BAKANININ VE ERDOĞAN...
YA DEVE YA DEVECİ YA DA ÜSTÜNDEKİ HACI TRAVMA GEÇİRMİŞ
TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNDE ALEVİ MÜSLÜMANLIK MI ALİ'SİZ ALEVİLİK Mİ?
TÜRK EKONOMİSİNDE YAŞANAN KRİZ VE ABD 1929 EKONOMİK KAOSUNDAN NASIL ÇIKTI
TÜRK MİLLETİ MİLLİ BEKASI İÇİN ARA BİLANÇOSU ÇIKARMAK ZORUNDADIR
KÜRESEL ENTRİKA VE DİNİN GERİ DÖNÜŞÜ MÜ SİYASİ VE EKONOMİK ÇIKARLAR İÇİN DİNE BAŞVURU MU
BATI'YI TELAŞLANDIRAN HUSUSLAR İLE CUMHURBAŞKANI GÜL ...
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI "HEKTOR" ERTUĞRUL GÜNAY
PARANIN DİNİ İMANI VE IRKI VARDIR
Mayın temizleme işinin israil'e verilmesi ımf dayatması mı?
TÜRK OLMAK VE AZINLIK IRKÇILIĞI FAŞİZMİ
CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANIN KÜRT TAKINTISI VE MİLLİYETÇİLİK BİR IRK MESELESİ DEĞİL BİR VATAN MESELESİDİR
FAİZE SENEDE 50 MİLYAR DOLAR ÖDEYEN AKP İKTİDARI MEMURLARIN İLAÇLARINI TAM VERMİYOR
Babilleşen Türkiye
"YENİ DÜNYA DÜZENİ TARİKATI"NIN "ZAYIF İHTİMAL"
İBN MEYMUN...
29 MART MAHALLİ SEÇİMLERİNİN SONUÇLARI NE SÖYLEDİ VE AKP'Yİ BİÇEN BUMERANGLAR
TRT "ŞEŞ"
"LAİKÇİ" İNÖNÜ'NÜN "İSLAMCI" VERSİYONU R. T. ERDOĞAN DEVLET BEY'E "KAFATASÇI" DİYOR
Neo Osmanlı Türkiye'de Halife...
Şeyh Said'in Torunu Kasım Fırat'la SHP'yi Kuran Murat Karayalçın'a CHP'liler Nasıl Oy Verecek
"OKEY" GÜNEY MÜSLÜMANLIĞI TAMAMDIR "BE CAREFUL" KUZEY İSLAMI ATATÜRK GİBİ "İSYANCI"LAR ÇIKARABİLİR
Batının Din Felsefe Siyaset Projesi: Rekonkista - Şark Meselesi -Bop
Batının Din Felsefe Siyaset Projesi: Rekonkista - Şark Meselesi - Bop
Güz Sancısı: Bir Mazohist Sinema Örneği ve 6-7 Eylül 1955 Hadiselerinden Sonra Kim Zengin Oldu?
"Zayıf İhtimaller" Üzerinden Küresel Şoklar: 11 Eylül 2001 Saldırıları - Eylül 2008 Mali Krizi Ve Fema
Wall Street Tamam Da Hollywood'u Yahudiler Ve İsrail mi Yönetiyor
AYNA - EKONOMİ - TENCERE
SERMAYE İMPARATORLUĞU KRİZİNİN YAHUDİ ...
Küresel Finans Klanı ABD'yi Nasıl Batırdı ve Şimdi Ne Yapmak İstiyor
Vamık David Volkan-Can Dündar Psikopolitik Projesi İle
Dünya Armagedon Savaşı'na Giderken "Tavsiye Edilen Şirket " Türkiye
Vehn Kuşatması Ve Müslüman Katliamı
NEO Liberal Yayınlar - Hıristiyanlıkta Yedi Ölümcül Günah Ve Sıradaki Romero Korku Klasiğinin Yeni Versiyonları
NEO LİBERAL YALANLAR...
Waterloo Savaşı'nın Gerçek Kazananı Kimdi Ve 2008 Küresel Finans Krizi
1944'ten 2008'e Ekonomide"V" Krizlerden "L" Krizine
Cumhurbaşkanı Gül Ve Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'nin Boynuna Taktığı "Deve Çanı" : Etnisite
KERKÜK İKİNCİ ÇANAKKALEDİR
KERKÜK İKİNCİ ÇANAKKALEDİR
AKP'NİN YOLSUZLUK VE YOKSULLUKLA MÜCADELEDE "MATRIX" SİMÜLASYONU
AKP'NİN YOLSUZLUK VE YOKSULLUKLA MÜCADELEDE "MATRIX" SİMÜLASYONU
Meksika'nın "Tortilas'ına Ne Oldu Veya Türk Milletinin Anası Neden Ağlıyor
"MEHDİNİN HABERCİSİ" OBAMA BAŞKAN VE TÜRKİYE HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLMALIDIR"
Demokrat Şahin Obama Ve Finans Sektöru kazandı
Sürekli Savaş Ekonomisi Ve Spekülatif Mali Yatırım Döngüsünün İflasa Suruklediği ABD
Sürekli Savaş Ekonomisi ve Spekülatif Mali Yatırım Döngüsünün İflasa Sürüklediği ABD
Yaşar BÜYÜKANIT'lı Bir Can Dündar Manipulasyon Belgeseli "MUSTAFA"
Büyük Elçi Morgenthau'nun Torunu Steiner- Nagehan Alçı - Arı Hareketi ve Ermeni Diyasporası
Küresel Finans Krizi Önce Türk Reel Sektörünü Vuracak
Barzani'yi muhatap alanlar Bahçeli ile muhatap olmaktan dizleri titrer
Küresel Finans Oligarşisinin İki Perdelik Oyunu
Baykal-Bahçeli-Başbuğ'un Tarihi Misyonu ve Etnik Siyasal "İslam"ın Türkiye'ye İhaneti
Baykal - Bahçeli - Başbuğ'un Tarihi Misyonu ve Etnik Siyasal "İslam"ın Türkiye'ye İhaneti
Amerika Birleşik Sosyalist Devletleri
Luther'e göre Hıristiyanlığın üç düşmanı: Tefeciler - Türkler - Papa ve ABD'de kriz
Şehitler - Tehlikeli Fısıltılar ve Kanayan Yara Paralı Askerlik
ABD'yi Ancak Kenan Evren ve Kemal Derviş Kurtarabilir
HAMBURGER 175 DOLAR AMA PATATES KIZARTMASI VE KETÇAP BEDAVA
ABD'de Finans Oligarşisi Reel Kesimin Seçkinlerini Oyuna Getirdi
Sadece ABD'nin Değil "Tanrı İmparatorluğu"nun Ekonomisi Çöküyor
Sadece ABD'nin Değil "Tanrı İmparatorluğu"nun ekonomisi Çöküyor
Putin'in Gürcistan ve Makedonya'da Ne O İsrail'e Karşı Savaşı ve Montrö
ABD: Savaş ve Ekonominin Bıçak Sırtındaki Ülkesinde Elitlerin "Armagedon"u ve Türkiye
Milletlerarası Gerginliğin Yumuşaması ABD Dış Ve İç Politikasına Uymaz
Türkiye Nasıl Berbat Edildi: Dört Olay Dört General
Biyoterörizm Genetik ve Biyomühendislik
"Yumuşak Güç" İle İşgal ve Türkiye...
"Keep Smılıng It Is Sunnah" Ya da Müstemleke "İslam"ı
Türkiye'de Sahibi Bilinmeyen Şirketler
Türkiye'nin Sınırlarını Bir Kova Kireç ve Bir Fırçayla mı Çizdik?
"Quo Vadis" Türkiye?
Endülüsleşen Türkiye'de 30 Ağustos
Türkiye'yi Cehennem Azabına Götüren Yol: Sessiz Kapitülasyonlar
Türkiye'yi Cehennem Azabına Götüren Yol: Sessiz Kapitülasyonlar
Aklın Acı Verici Kontrolünden Çıkan Türkiye
"İhanetin" ve "Münafıklığın" Bile "Maskara Edildiği" Ülke: Türkiye
Genetik - Biyomühendislik ve Irka Özel İlaç
Manavgat ve Serik Yanarken Başbakan Neredeydi?
Atatürk'e Saldırı Cumhuriyet'e ve Türklüğe Yöneliktir
Ezoterizm ve Dinler Tarihi
Genetik - Biyometrik Gözetleme Ve Bilgi Tabanlı Ekonomi
Psikolojik ve Örtülü Savaş Unsuru Olarak Terör ve "Psikodelik" Maddeler
Psikolojik ve Örtülü Savaş Unsuru Olarak Terör ve "Psikodelik" Maddeler
Genetik - Biyoteknoloji ve Prolıferatıon Silahlarıyla Savaş
1 Mart Tezkeresinin İntikamını Alıyor
Atatürk Sabatayist Yapılmak İstenirken İzmir'de Sabatay Sevi Tekkesi Açılıyor
Atatürk Kimlerde Travmaya Sebep Oldu Kimleri Anırttı
Kanlı Elmas Petrol Kanlı Petrol Kanlı Gıda ile Kanlı Finans ve Sırada Kanlı İlaç Var
Kanlı Elmas Kanlı Petrol Kanlı Gıda...
İklim Oyununda Kyoto ve Mahallenin Delisi Türkiye mi
Yahudi Kürtlükten Nakşibendi - Halidi Şeyhliğine Barzaniler
Kralın danışmanı kraldan daha değerlidir
Anayasa mahkemesinin kararı ve iki yanlış bir doğru yapmaz
Kimse 1994 ve 2001 Benzeri Kriz Beklemesin Beteri Geliyor
ABD'de Seçimler ve Amerikan Solunun Dindarlığa Geri Dönüşü
Alternatif Toplum ve Türkiye'ye Dayatılan Müslüman Kardeşler Modeli İslamcılık
Türkiye ve Savaş
Yabancılar 2002'de 90 Milyon 2007'de 1,9 Milyar Dolar Kar Transferi Yaptı
Osmanlı (1854-1914) ve Cumhuriyet (1947-2007)
AKP'de Küreselci Gülenciler Kürtçü Halidiler
Gül'ün Solcu Danışmanı Zeynep Damla
Amerika'da İsrail Lobisi Ve Büyük Tasfiye Operasyonu
Dünya Din Ekseninde Kıyamet Savaşına Gidiyor
Atatürk'ü öldürmek isteyen islamcı İngiliz ajanı Mustafa Sagir ve Mehmet Akif
Olup Bitenler Laik Antilaik Çatışması Değil
Ekonomi Profesörü Roubini Bizi Niye Öptü?
Etrafını Amerikan Daren Devletinin Tasviye Ettiği Cheney Ankara'da
Bush'un T.Erdoğan'a Giydirdiği Siyaset Gömleğindeki Ara Renkler
"Kök" Türk Harfli Yazıtların İzinde
Bush: "Get Out"
İSLAM'IN SALİKLERİ VE SÜLÜKLERİ
Atatürk Akif ve İslam Kozmopolitleri
HOLOCAUST MÜZESİ VE İSRAİL
Atatürk, MHP Ve TESUD
Vakıflar Kanunu ili Türk Devletinin Ocağına İncir Ağacı Dikiliyor
AKP'nin İslamcı Ekonomisi: Ahbap Çavuş Kapitalizmi
Deniz Bölükbaşı ve 1 Mart Tezkere Vakası
İSLAM-ETNİK MİLLİYETÇİLİK VE YENİ DÜNYA DÜZENİ
Türkiye'nin Termostatı TÜSİAD mı
Yol ayrımındaki Türkiye'de siyaset, ekonomi ve türban
ABD'nin Mesih üzerinden "ZERO-SUM" Savaşı
"SAHİPSİZ VATANIN BATMASI HAKTIR, SEN SAHİP ÇIKARSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR."

Hiç yorum yok: